Services


Software & Applications Software & Applications Software & Applications Software & Applications

Software & Applications

 

             การออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการรับสินค้า การจัดเก็บสต็อกสินค้า การควบคุมการผลิต การส่งออกและการขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ตัวซอฟแวร์ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นบ่งชี้แนวโน้มของธุรกิจ เพื่อนำไปต่อยอดในการขยายกิจการสาขาและรองรับการเจริญเติบโตได้ของธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ


              Trading System เป็นระบบโปรแกรมการซื้อมาขายไป สามารถหาต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้า ซึ่งระบบจะทำการ Cost Allocate  สามารถทำระบบการสั่งซื้อ และการขาย การชำระเงินและการรับชำระเงิน โดยการทำ Billing System ระบบลูกหนี้ (A/R) Account Receivable ระบบลูกหนี้รายตัวเจ้าหนี้ (A/P) Account Payable และระบบสินค้าคงคลัง (I/V) Inventory Control  และภาษีซื้อ ภาษีขาย ,ระบบทดลองการใช้งาน (ยืม) ติดตามสถานะของการยืมสินค้า อื่นๆ              MRP System เป็นโปรแกรมการผลิต ที่พัฒนาโดยทางบริษัท โปรแกรมการผลิตนี้ได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 2548 โดย นับว่าเป็นระบบการผลิต หรือโปรแกรมการผลิต ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ัชั่นงานของการผลิต และงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในแง่ของ MRP (Material Requirement Planining) ไม่ว่าจะเป็น การจัดการ Sale Order, BOM Explosion, Auto Purchase Order, Stock Management, Capacity and Scheduling , Machine Maintenance และในแง่ของ Costing หรือต้นทุนการ เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งมีการพัฒนาไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ทางเราสามารถปรับเปลี่ยนหรือเขียนส่วนเพิ่มเติมให้กับคุณได้ตามความต้องการ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานจริงของแต่ละธุรกิจผลิต

+ การวางแผนการผลิต [ Production Planning ]
+ การคำนวณความต้องการด้านวัตถุดิบ[ MRP - Material Requirement Planning ]
+ การจัดตารางการผลิต [ Production Scheduling ]
+ การวางแผนด้านกำลังการผลิต [ Capacity Planning ]
+ การควบคุมการผลิต [ Production Control, Shopfloor Control ]
+ การคิดต้นทุนการผลิต [ Job Costing ]
+ การบริหารสินค้าคงคลัง [ Inventory Management ]
+ การบำรุงรักษาเครื่องจักร [ Machine Maintenance ]

              เป็นระบบการจัดการนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งระบบ Support ไม่ว่าจะเป็นทางรถ ทางเรือ หรือทางเครื่องบิน และยังสามารถ นำเสนอ ระบบในด้านต่างๆเช่น รายละเอียด ของยานพาหนะ ที่ใช้ในการขนส่ง รวมถึงในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดูแล ตรวจสอบสถานะ ของรายการต่างๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ


                GL General Ledger System เป็นระบบบัญชีแยกประเภท ที่สามารถนำไป Interface เข้ากับระบบต่าง ๆ ที่บริษัทได้ทำการพัฒนา โดยสามารถใช้ได้กับโปรแกรมที่เป็น Package Software และ Tailor made Software

 

-          สามารถสร้างโครงสร้างของรหัสบัญชีได้หลากหลายรูปแบบต่าง ๆ กันตามต้องการไม่จำเป็นต้อง เท่ากันทุกโครงสร้าง

-          กำหนดโครงสร้างรหัสบัญชีได้หลายรูปแบบ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานในบริษัท เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ และจัดทำรายงาน รวมทั้งงบการ

           เงินตามส่วนงาน ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนกสาขา, Cost Centers ฯลฯ

-          สามารถสร้างรหัสบัญชีที่ต้องการใช้ในปัจจุบัน และเพิ่มเติมได้ในอนาคต และมี Template ที่สามารถสร้างรหัสบัญชีได้รวดเร็วกรณีที่มี Profit /

           Cost Center เป็นจำนวนมาก ทำให้ประหยัด เวลาในการสร้างรหัสบัญชี

-          สามารถ สร้างงบประมาณการได้ (Budget) โดยแสดงข้อมูลทางบัญชีที่เกิดขึ้นจริงงบประมาณ และผลแตกต่าง

-          รวมทั้งวิเคราะห์ผลแตกต่างเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์

  

 

ติดต่อเรา