Services


Access Control (Key Card & Finger Print) Access Control (Key Card & Finger Print) Access Control (Key Card & Finger Print)

Access Control (Key Card & Finger Print)

Access Control System เป็นระบบที่ควบคุมการเข้า หรือ ออก อัตโนมัติ โดยใช้บัตรเป็น อุปกรณ์สำหรับเข้าผ่านโดยที่เครื่องควบคุม จะประกอบด้วย ส่วน 2 ส่วน หลักคือ ส่วนควบคุม (Controller) การทำงาน และส่วนของ หัวอ่านบัตร (Reader) โดยเครื่องควบคุมจะอ่านข้อมูลในบัตรหากข้อมูลถูกต้อง ก็จะส่งคำสั่งให้ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ตัวล๊อคให้คลายหรือปลดล็อค และเซ็นเซอร์อื่นๆ เช่นตัวดักจับกันงัด ดักจับควันไฟ  ดักจับความร้อน ดักจับความเคลื่อนไหว หรือแม้แต่ เปิด-ปิด ไฟฟ้าแสงสว่างให้ทำงานต่อไปและหากข้อมูลบัตร ไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ทำงานจึงไม่สามารถเข้าผ่านได้


บัตร ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเข้า-ผ่าน มี 2 ชนิด คือ บัตรแถบแม่เหล็ก (Magnetic Card)และ บัตรความถี่ บัตรคีย์การ์ด (Proximity Card)  

ส่วนประกอบทั่วไปของเครื่องควบคุมการเข้าออกโดยใช้บัตร 

       ► หัวอ่านบัตร (Head Reader) เป็นส่วนอ่านและรับข้อมูลจากบัตร และส่งข้อมูลไปยังส่วนควบคุม

       ► ส่วนควบคุม (Controller) มีลักษณะเป็น แผ่นปริ้นหรือ Main Board มีไอซีเป็นตัวทำงานตามคำสั่ง โดยจะตรวจเช็คข้อมูลบัตรที่

รับมาจากส่วน หัวอ่านบัตรหากข้อมูลถูกต้องตรงกับที่โปรแกรมไว้ ส่วนควบคุมนี้ ก็จะสั่งให้ อุปกรณ์ต่างๆที่ต่อเชื่อมให้ทำงาน

ตามฟังก์ชั่นที่กำหนด

       ► โครงสร้าง Housing หมายถึงพิ้นผิววัสดุภายนอก ทำจากเหล็กหนา ชุบโครเมี่ยมกันสนิม (สำหรับ Magnetic ) และทำจาก PVC ( สำหรับ  Proximity )

       ► ปุ่มควบคุม Keypad เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลหรือรับการโปรแกรมการทำงานต่างๆ มีลักษณะเป็นแผ่นจากยางมีความเหนี่ยว และ คงทนหมายเหตุ


               ส่วนประกอบดังกล่าว หากหมดอายหรือเสื่อมอายุการใช้งานสามารถเปลี่ยนใหม่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งเครื่อง

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Finger scan หรือ Fingerprint Scanner เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการแปลงข้อมูลจากลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล เพื่อเก็บบันทึกในรูปแบบของข้อมูลดิจิทอล ในยุคปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยมีความก้าวหน้ามากขึ้น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จึงเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นเครื่องมือที่นิยมนำมาใช้งานกันมากที่สุดตามโรงงานอุตส่าหกรรม เพราะเมื่อก่อนตามโรงงานอุตสาหกรรมยังคงใช้ระบบตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคนด้วยระบบตอกบัตร แต่การใช้ระบบตอกบัตรจะทำให้โรงงานต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของกระดาษตอกบัตร ดังนั้นเมื่อมีการนำระบบ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เข้ามาประยุกต์จึงทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้มาก   ในปัจจุบัน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  ยังถูกนำมาใช้งานกับธุรกิจทั่วไปหรืออาคารสำนักงานทั่วไปอีกด้วย อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงทำให้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีความสามารถในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานได้แม่นยำ มีความผิดพลาดของข้อมูลน้อย ใช้งานง่าย และสะดวกในการติดตั้ง ด้วยเห็นผลดังกล่าวจึงทำให้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้กลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องใช้สำนักงานที่องค์กรณ์ต่างๆในยุคปัจจุบันต้องหามาใช้ไปแล้วนั่นเอง

ติดต่อเรา